Algemene voorwaarden en uw privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN

Behandelovereenkomst en privacy

Behandelovereenkomst:
De mesoloog dient zich te houden aan de wettelijke regelgeving die haar door de wet geneeskundige behandelovereenkomst is op gelegd (WGBO). Dit houdt in dat zij voor een goede behandeling en continuïteit van zorg genoodzaakt is een dossier over u aan te leggen. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij een osteopaat of een therapeut met een andere discipline.
Sinds 25 mei 2018 verordend de wet dat er een op schrift gestelde behandelovereenkomst getekend moet worden door de patiënt, in te leveren voor of tijdens het eerst consult. Het anamneseformulier wat u ingevuld meeneemt bij het eerste consult dient als behandelovereenkomst.
Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft. Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd. Voor klachten aangaande de behandeling voortvloeiend uit deze overeenkomst zie Klachten;

Privacy:

Uw Privacy is sinds 25 mei 2018 omschreven in de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
In deze wet staat omschreven dat uw privacy gewaarborgd moet worden.
Dit betekent onder meer dat:
– ervoor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
– er zorgvuldig dient te worden omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
– Uw behandelend mesoloog als enige toegang heefttot de gegevens in uw dossier;
– Ze een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heeft.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een
   andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur opgesteld kan worden. Deze financiële administratie is ondergebracht bij een extern accountant.

Als uw behandelend mesoloog vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. 
Voor kinderen gaat deze periode vanaf 18-jarige leeftijd in.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
· Uw naam, adres en woonplaats
· Uw geboortedatum
· De datum van de behandeling en declaratienummer
· Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld Consult Mesologie
· De kosten van het consult

Afspraken behandelingen/consulten

De mesoloog verplicht zich in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de patiënt te verstrekken. De patiënt verplicht zich middels het anamnesegesprek en de consulten erna relevante informatie aan de mesoloog te verstrekken.

Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bij aanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. Een consult duurt telkens ongeveer 60 tot 90 minuten, of anders indien afgesproken.

De mesoloog mag zonder toestemming van de patiënt geen mesologische handelingen verrichten.

De mesoloog verplicht zich de patiënt correct door te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien mesologische behandeling niet geëigend en/of toereikend is. Dit gebeurd uiteraard in overleg met u.

Annulering

Bij verhindering kunt u minimaal 48 uur van tevoren afzeggen (door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email of Whatsapp).

Afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.

Vergoeding van de therapie

Mesologie Salix is aangesloten bij beroepsverenigingen en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. Mesologische consulten vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. U informeert zelf voorafgaand aan een afspraak bij uw zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. U bent zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met uw zorgverzekeraar.

Bereikbaarheid

Mesologie Salix werkt uitsluitend op afspraak.

Gedurende het consult kan er vanzelfsprekend geen telefoon of email beantwoord worden.

Bij telefonisch contact kunt u echter altijd uw naam, telefoonnummer en eventueel aanvullende informatie inspreken op de voicemail, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

Vragen kunnen ten alle tijden gesteld worden via de email: netty@mesologiesalix.nl.

Beantwoording van de vragen geschiet zo spoedig mogelijk.

Op zaterdag, zondag en feestdagen is Mesologie Salix niet bereikbaar.

Tijdens vakanties wordt de bereikbaarheid van Mesologie Salix waargenomen door een collega mesoloog. Informatie hierover zal zowel door middel van een afwezigheidsmelding via email worden verstrekt, alsmede middels de afwezigheidsmelding van de voicemail.

Als de mesoloog door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen.

Aansprakelijkheid

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is ook van kracht.

Voor klachten over de behandeling kan u zich voor het klachtrecht wenden tot bemiddelingsbureau Quasir (e-mail: bemiddeling@quasir.nl; tel. 0648445538).

Alle eventuele gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij uw huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van u zelf.
De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

Mesologie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen. Het is bij uitstek geschikt om in combinatie met de reguliere gezondheidszorg te functioneren, maar kan ook zelfstandig functioneren. Het wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.

Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van Mesologie niet gediagnostiseerd of weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van uw gezondheid zodat de kwaliteit van uw leven wordt verbeterd.

Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.

Voorgeschreven medicatie door uw behandelend arts en of specialist mag nooit zonder overleg met uw behandelend arts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts en/of specialist.

U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid.

Bij de uitvoering van de dienstverlening van uw behandelend mesoloog is sprake van een inspanningsverplichting.

De mesoloog geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij u voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de mesoloog.

De mesoloog is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De mesoloog is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat u de door de mesoloog mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren hebt opgevolgd.

De aansprakelijkheid van de mesoloog voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen.

De mesoloog is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De mesoloog zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Ontbindende voorwaarden

Indien u de voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan u deze eenzijdig beëindigen, met in acht neming van de opzegtermijn van 48 uur voor het volgende consult.

De afspraak moet dan wel afgezegd worden via de mail.

Beëindiging van de behandeling kan dus te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

De mesoloog kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en u, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.